Magnezijum hlorid

Magnezijum hlorid hexahidrat

PREDNOSTI MAGNEZIJUM HLORIDA U ODNOSU NA DRUGA SREDSTVA ZA ODMRZAVANJE PUTEVA

1. Karakteristike magnezijum hlorida kao sredstva za odleđivanje puteva se zasniva ne samo na brzini odleđivanja već i na količini vode koja se dobije prilikom odeleđivanja po jedinici upotrebljenog sredstva. Grafik pokazuje karakteristike različitih sredstava za odleđivanje (MgCl2, CaCl2 i NaCl).

Ovi zaključci su donešeni na osnovu ispitivanja Švedskog nacionalnog instituta za puteve i transport ujednačenim posipanjem 10 g svakog sredstva za odmrzavaje po zamrznutoj površini na 21°F (-6°C). Kao sto se vidi MgCl2 pokazuje mnogo bolje karakteristike u odnosu na CaCl2 i NaCl.

2. TEMPERATURE DELOVANJA RAZLIČITIH SREDSTAVA

Sredstvo Temperatura (teorijski) oC Temperatura (u praksi) oC
Kalcijum hliorid -50 -31
Magnezijum hlorid -33 -25
Kamena so (NaCl) -21 -6
Urea  -11 -11.1
Kalijum hlorid -11.1 -3.8
Calcium Magnesium Acetate  -19.86 -3.88
*Podaci iz literature i na osnovu podataka dobijenih naučnim ispitivanjima.

3. MAGNEZIJUM HLORID SADRŽI MANJE HLORIDA KOJI UTIČU NA ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Magnezijum hlorid sadrži manje hlorida od kalijum hlorida, natrijum hlorida i kalcijum hlorida, tako da se daje prednost pri upotrebi u odnosu na ostala sredstva za odmrzavanje.

4. UPOTREBA

Magnezijum hlorid, osim za zimsko održavanje puteva, koristi se u raznim industrijskim granama.
Bitan je elemenat u ishrani kako biljaka, tako i životinja. Koristi se za izradu mešavina za stočnu ishranu i prihranjivanje biljaka.
Svoju primenu ima i u tekstilnoj, naftnoj i drvnoj industriji, kao i za čišćenje otpadnih voda.

Pakuje se u vreće od 25 kg ili 1000 kg.

Magnezijum hlorid sertifikat možete preuzeti ovde.

SETRTIFIKAT
1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Komercijalni naziv: Magnezijum hlorid
Proizvođač: Dead Sea Works Ltd. – Israel – Beer Sheva

2. SASTAV / INFORMACIJE O KOMPONENTAMA

HEMIJSKI NAZIV
CAS No. KONCENTRACIJA %
Magnezijum hlorid (MgCl2)
46,5-47,5
Kalcijum hlorid (Ca Cl2)
2,0-2,2
Natrijum hlorid (NaCl) 7791-18-6 0,5-0,8
Kalijum hlorid (KCl)
0,2-0,5
Voda (H2O)
Ostatak do 100%

3. IDENTIFIKACIJA OPASNIH MATERIJA

Nije klasirana kao opasna materija.

4. MERE PRVE POMOĆI

Opšte informacije: Ne zahteva posebne mere.
Kontakt s kožom: Isprati pod mlazom vode.
Kontak s očima: Nekoliko minuta ispirati oči tekućom vodom. Ako se simptomi nastave, obratiti se lekaru.
Nakon gutanja: Isprati usta i onda popiti dosta vode.

5. MERE U SLUČAJU POŽARA

Nije zapaljiva supstanca.
Posebna zaštitna oprema: Ne zahteva

6. MERE ZAŠTITE

Lična zaštita: Ne zahteva specijalne mere
Zaštita životne sredine: Izbeći kontamonaciju vode
Metode čišćenja: Pokupiti otpad i odlagati u skladu sa tačkom 13. manje ostatke ukloniti sa većom količinom vode. Sa otpadnom vodom postupati u skladu sa pravilnikom.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje: Zaštititi od uticaja vode i vlažne atmosfere
Zaštita od vatre i eksplozije: Ne zahteva posebne mere zaštite jer nije zapaljiva supstanca.
Skladištenje: Na suvom mestu

8. ZAŠTITA RADNIKA

Lična zaštitna oprema:
Zaštita disajnih organa: Zaštitne maske
Zaštita ruku: Gumene rukavice
Zaštita očiju: Zaštitne naočare
Zaštita tela: Ne zahteva posebnu zaštitu

9. FIZIČKE I HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Oblik: Pahuljice
Boja: Bela
Ukus: Bez ukusa
Promena fizičkog stanja: Higroskopna supstanca
Tačka zapaljivosti: Nije zapaljiva supstanca
Opasnost od eksplozije: Ne postoji
Specifična težina (20°C): 1,56 g/cm
Rastvorljivost u vodi (20°C): 167 g/100 ml vode
pH vrednost 10% rastvora: 8,20

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Štetni produkti razgradnje: na temperature višoj od 160°C oslobađa gasoviti HCl
Štetne reakcije: ne postoje

11. INFORMACIJE O TOKSIČNOSTI

Akutna toksičnost: LD5O/oralna doza/za pacove – 8100 mg/kg

12. INFORMACIJE O EKOLOGIJI

Ekotoksični efekat: Ne postoji
Nije naveden u Pravilniku Evropske Unije (EC 4/5/76) kao zagađivač voda.
MgCl je komponenta morske vode.

13. DEPONOVANJE OTPADNIH MATERIJA

Proizvod : Transport do komunalne deponije u skladu sa lokalnim zakonima i pravilima.
Ambalaža: Vreće bi trebalo detaljno očistiti nakon čega se mogu koristiti za reciklažu.

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU

Nije štetna materija, ten e zahteva posebne uslove pri transportu.

15. USKLAĐENOST SA PRAVILNIKOM

Proizvod je u skladu sa Pravilnikom EEC.

16. OSTALE INFORMACIJE

Informacije koje su navedene u MSDS listi predstavljaju uputstvo za rukovanje, čuvanje, upotrebu, transport, proizvodnju i ne može se posmatrti kao specifikacija proizvoda.
Za sve ostale informacije kontaktirati:
KRISTAL SO D.O.O. Beograd
Hemijski naziv: Magnezijum hlorid hexahidrat
Hemijska formula: MgCl2 – 6H2O