Kalcijum hlorid

KALCIJUM HLORID (CALCIUM HLORIDE 74%)

Kalcijum hlorid (CaCl2) je neorgansko jedinjenje kalcijuma i hlora. U obliku je soli koja je čvrsta na sobnoj temperature i veoma higroskopna. Lako se rastvara u vodi. Dobija se direktno iz rude.

Kalcijum hlorid se koristi:

Kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu

Kalcijum hlorid pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode. Ova njegova osobina se koristi za odleđivanje puteva u zimskom periodu. Dok je natrijum hloridu (koji se uobičajeno koristi za posipanje puteva u zimskom periodu) potrebno oko 19 minuta da počne otapanje leda, kalcijum hlorid deluje gotovo trenutno.Voda koja sadrži oko 30% kalcijum hlorida mrzne tek na temparaturi od -67 stepeni Celzijusa. Kalcijum hlorid topi led brže od bilo kog drugog hemijskog jedinjenja. U ekstremno hladnim uslovima može se upotrebiti u obliku praha. Potreban je manji broj aplikacija u odnosu na NaCl, što smanjuje potrošnju soli za nekih 40% kao i angažovanje radne snage i mehanizacije.

Pored ovoga kalcijum hlorid je našao primenu i u:

  • medicini kao sredstvo za nadohnađivanje kalcijuma u organizmu
  • za dehidrataciju gasova
  • za dobijanje različitih jedinjenja kalcijuma
  • za uklanjanje tragova vode iz organskih supstanci
  • u prehrambenoj industriji kao aditiv