MSDS Tablete natrijum hlorida

MSDS (Material Safety Data Sheet)
NAZIV PROIZVODA: TABLETE NATRIJUM HLORIDA
1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA
Komercijalni naziv: Tablete natrijum hlorida
Proizvođač: Kristal so d.o.o.
Batajnički drum 283g
Beograd
Srbija
Telefon: 011 / 84 89 011
011 / 84 89 012
Fax: 011 / 84 89 014
2. SASTAV / INFORMACIJE O KOMPONENTAMA
Izgled: Tablete, bele boje, slanog ukusa, rastvorljiva u vodi
HEMIJSKI NAZIV CAS – No EINECS – No KONCENTRACIJA %
Natrijum hlorid 7647-14-5 231-598-3 min. 98,5
3. IDENTIFIKACIJA OPASNIH MATERIJA
Nije klasirana kao opasna materija.
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšte informacije: Ne zahteva posebne mere.
Kontakt s kožom: Isprati pod mlazom vode.
Kontak s očima: Nekoliko minuta ispirati oči tekućom vodom. Ako se simptomi nastave, obratiti se lekaru.
Nakon gutanja: Isprati usta i onda popiti dosta vode.
5. MERE U SLUČAJU POŽARA
Nije zapaljiva materija.
6. MERE ZAŠTITE
Mere opreza radnika koji učestvuju u procesu proizvodnje: Zaštitna radna odela, zaštitne cipele i kape.Nema štetnih uticaja na zdravlje.
Zaštita životne sredine: Ne zagađuje vodu, zemlju i vazduh.
7. SKLADIŠTENJE
Spakovan gotov proizvod složen na palete i obmotan streč folijom čuvati na suvom i tamnom mestu relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperature oko 20°C.
8. MERE ZAŠTITE KORISNIKA SOLI
Rad u dobro provetrenim prostorijama,sa prirodnom ventilacijom je dovoljan, jer ne dolazi do izdvajanja i koncentrisanja bilo kakvih toksičnih materija.
Osobe koje dolaze u kontakt bi trebalo da nose zaštitna radna odela, cipele i kape.
9. FIZIČKE I HEMIJSKE KARAKTERISTIKE
Boja: bela
Miris: bez mirisa
Ukus: slan
Dimenzije:  22,00 x 15,00 mm
Specifična težina: 2165 kg/m3
Tačka ključanja: 1413ºC
Tačka topljenja: 801ºC
Molekulska formula: NaCl
Relativna atomska masa: 58,43
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Hemijska stabilnost: Stabilna, higroskopna supstanca.
Reaktivnost: Čuvati od uticaja visoke temperature, vode i vlažnog vazduha.
11. INFORMACIJE O TOKSIČNOSTI
Proizvod nije toksičan.
Pri dodiru s kožom i očima može izazvati iritaciju.
12. INFORMACIJE O EKOLOGIJI
Ne zagađuje vodu, zemljište i vazduh.
13. DEPONOVANJE OTPADNIH MATERIJA
Proizvod: ne zahteva posebne uslove.
Ambalaža: komunalna deponija ili reciklaža.
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU
Nije opasna materija za drumski, avio i vodeni saobraćaj.
15. USKLAĐENOST SA PRAVILNIKOM
Sirovina koja se koristi ispunjava uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za so za ljudsku ishranu i proizvodnju namirnica(Sl.list SCG br. 31/05), Pravilniku o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica (Sl.list SCG br. 4/04; 12/04 i 48/04), Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine (Sl.list SCG br. 56/03; 5/04 i 16/05), Pravilnikom o količinama pesticida, metala, metaloida i drugih otrovnih supstanci hemioterapeutika, anabolika i drugih supstanci koje se mogu nalaziti u namirnicama(Sl.list SRJ br. 5/92 i 32/02).
16. OSTALE INFORMACIJE
Informacije koje su navedene u MSDS listi predstavljaju uputstvo za rukovanje, čuvanje, upotrebu, transport, proizvodnju i ne može se posmatrati kao specifikacija proizvoda.
Za sve ostale informacije kontaktirati:
KRISTAL SO D.O.O. Beograd
Batajnički drum 283 G
Srbija
Tel: +381(11)8489 012
Fax: +381(11)8489 011

Preuzmite dokument za štampu sigurnosne liste:
MSDS Tablete natrijum hlorida