MSDS Magnezijum hlorid

MSDS (Material Safety Data Sheet)
NAZIV PROIZVODA: MAGNEZIJUM HLORID HEXAHIDRAT
1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA
Komercijalni naziv: Magnezijum hlorid
Proizvođač: Dead Sea Works Ltd.
Beer Sheva
Israel
2. SASTAV / INFORMACIJE O KOMPONENTAMA
Izgled: Tablete, bele boje, slanog ukusa, rastvorljiva u vodi
HEMIJSKI NAZIV   CAS – No KONCENTRACIJA %
 Magnezijum hlorid MgCl    46,5-47,5
 Kalcijum hlorid CaCl     2,0-2,2
Natrijum hlorid  NaCl   7791-18-6  0,5-0,8
 Kalijum hlorid  KCl   0,2-0,5 
 Voda  H2O    Ostatak do 100%
3. IDENTIFIKACIJA OPASNIH MATERIJA
Nije klasirana kao opasna materija.
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšte informacije: Ne zahteva posebne mere.
Kontakt s kožom: Isprati pod mlazom vode.
Kontak s očima: Nekoliko minuta ispirati oči tekućom vodom. Ako se simptomi nastave, obratiti se lekaru.
Nakon gutanja: Isprati usta i onda popiti dosta vode.
5. MERE U SLUČAJU POŽARA
Nije zapaljiva materija.
6. MERE ZAŠTITE
Lična zaštita: Ne zahteva specijalne mere.
Zaštita životne sredine: Izbeći kontamonaciju vode.
Metode čišćenja: Pokupiti otpad i odlagati u skladu sa tačkom 13. manje ostatke ukloniti sa većom količinom vode. Sa otpadnom vodom postupati u skladu sa pravilnikom.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje: Zaštititi od uticaja vode i vlažne atmosfere.
Zaštita od vatre i eksplozije: Ne zahteva posebne mere zaštite jer nije zapaljiva supstanca.
Skladištenje: Na suvom mestu.
8. ZAŠTITA RADNIKA
Lična zaštitna oprema:
Zaštita disajnih organa: Zaštitne maske
Zaštita ruku: Gumene rukavice
Zaštita očiju: Zaštitne naočare
Zaštita tela: Ne zahteva posebnu zaštitu
9. FIZIČKE I HEMIJSKE KARAKTERISTIKE
 Oblik: pahuljice
Boja: bela
Ukus: bez ukusa
Promena fizičkog stanja: Higroskopna supstanca
Opasnost od eksplozije:  Ne postoji
Tačka zapaljivosti: Nije zapaljiva supstanca
Specifična težina (20°C): 1,56 g/cm
Rastvorljivost u vodi (20°C): 167 g/100 ml vode
pH vrednost 10% rastvora: 8,20
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Štetni produkti razgradnje: na temperature višoj od 160°C oslobađa gasoviti HCl
Štetne reakcije: ne postoje
11. INFORMACIJE O TOKSIČNOSTI
Akutna toksičnost: LD5O/oralna doza/za pacove – 8100 mg/kg
12. INFORMACIJE O EKOLOGIJI
Ekotoksični efekat: Ne postoji
Nije naveden u Pravilniku Evropske Unije (EC 4/5/76) kao zagađivač voda.
MgCl je komponenta morske vode.
13. DEPONOVANJE OTPADNIH MATERIJA
Proizvod: Transport do komunalne deponije u skladu sa lokalnim zakonima i pravilima.
Ambalaža: Vreće bi trebalo detaljno očistiti nakon čega se mogu koristiti za reciklažu.
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU
Nije štetna materija, te ne zahteva posebne uslove pri transportu.
15. USKLAĐENOST SA PRAVILNIKOM
Proizvod je u skladu sa Pravilnikom EEC.
16. OSTALE INFORMACIJE
Informacije koje su navedene u MSDS listi predstavljaju uputstvo za rukovanje, čuvanje, upotrebu, transport, proizvodnju i ne može se posmatrati kao specifikacija proizvoda.
Za sve ostale informacije kontaktirati:
KRISTAL SO D.O.O. Beograd
Batajnički drum 283 G
Srbija
Tel: +381(11)8489 012
Fax: +381(11)8489 011

Preuzmite dokument za štampu sigurnosne liste:
MSDS Magnezijum hlorid